Việt Thương Music Fair 2022

Giảm 4,720,000 đ
Gói Combo 110E-1: Taylor ...
(0 đánh giá)
28,500,000đ33,220,000đ
KM

Giảm 7,089,000 đ
Gói Combo 4A bộ trống PEA...
(0 đánh giá)
18,850,000đ25,939,000đ
KM

Giảm 8,369,000 đ
Gói Combo 10A Trống Pearl...
(0 đánh giá)
26,140,000đ34,509,000đ
KM

Giảm 4,770,000 đ
Gói Combo A-10e-3 - Taylo...
(0 đánh giá)
24,000,000đ28,770,000đ
KM

Giảm 6,389,000 đ
Gói Combo 2A bộ trống Pea...
(0 đánh giá)
19,000,000đ25,389,000đ
KM

Giảm 6,299,000 đ
Gói Combo 1A bộ trống PEA...
(0 đánh giá)
19,200,000đ25,499,000đ
KM

Giảm 7,019,000 đ
Gói Combo 6A bộ trống Pea...
(0 đánh giá)
18,550,000đ25,569,000đ
KM

Giảm 7,079,000 đ
Gói Combo 5A bộ trống Pea...
(0 đánh giá)
18,750,000đ25,829,000đ
KM

Giảm 6,279,000 đ
Gói Combo 3A bộ trống Pea...
(0 đánh giá)
18,850,000đ25,129,000đ
KM

Giảm 1,090,000 đ
Gói Combo TWCR-DCE-4: Tan...
(0 đánh giá)
5,000,000đ6,090,000đ
KM

Giảm 1,090,000 đ
Gói Combo TWCR-O-E-4: Tan...
(0 đánh giá)
5,000,000đ6,090,000đ
KM

Giảm 1,090,000 đ
Gói Combo TWCR-D-E-4: Tan...
(0 đánh giá)
5,000,000đ6,090,000đ
KM

Giảm 1,860,000 đ
Casio CDP-S160
(0 đánh giá)
13,500,000đ15,360,000đ
KM

Giảm 1,380,000 đ
Casio PX-S1100
(0 đánh giá)
18,000,000đ19,380,000đ
KM

Giảm 3,220,000 đ
Gói Combo C5-CE-3: Cordob...
(0 đánh giá)
18,500,000đ21,720,000đ
KM

Giảm 3,740,000 đ
Gói Combo GD51CE-NAT-3: T...
(0 đánh giá)
17,700,000đ21,440,000đ
KM

Giảm 1,930,000 đ
Gói Combo C1M-CE-3: Cordo...
(0 đánh giá)
11,000,000đ12,930,000đ
KM

Giảm 7,819,000 đ
Gói Combo 9A bộ trống Pea...
(0 đánh giá)
23,340,000đ31,159,000đ
KM

Giảm 4,770,000 đ
Gói Combo A-12e-3: Taylor...
(0 đánh giá)
24,000,000đ28,770,000đ
KM

Giảm 7,879,000 đ
Gói Combo 8A bộ trống Pea...
(0 đánh giá)
23,540,000đ31,419,000đ
KM

Giảm 7,889,000 đ
Gói Combo 7A bộ trống PEA...
(0 đánh giá)
23,640,000đ31,529,000đ
KM

Guitar Fender CC-60S
(0 đánh giá)
5,650,000đ
KM

Giảm 1,710,000 đ
Fender CD-60SCE
(0 đánh giá)
7,140,000đ8,850,000đ
KM

Giảm 1,710,000 đ
 Fender CC-60SCE
(0 đánh giá)
7,140,000đ8,850,000đ
KM

Giảm 1,210,000 đ
Fender CD-60S
(0 đánh giá)
4,740,000đ5,950,000đ
KM

Giảm 150,000 đ
Deviser C10N40NAT
(0 đánh giá)
1,390,000đ1,540,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
Casiotone LK-S250
(0 đánh giá)
5,000,000đ5,370,000đ
KM

Giảm 230,000 đ
Casiotone CT-S195
(0 đánh giá)
3,550,000đ3,780,000đ
KM

Giảm 610,000 đ
Casio CT-X800
(0 đánh giá)
5,500,000đ6,110,000đ
KM

Giảm 110,000 đ
Casio SA-47
(0 đánh giá)
1,300,000đ1,410,000đ
KM

Giảm 130,000 đ
Casio SA-78
(0 đánh giá)
1,640,000đ1,770,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
Casiotone CT-S200
(0 đánh giá)
3,500,000đ3,870,000đ
KM

Giảm 110,000 đ
Casio SA-46
(0 đánh giá)
1,300,000đ1,410,000đ
KM

Giảm 130,000 đ
Casio SA-76
(0 đánh giá)
1,640,000đ1,770,000đ
KM

Giảm 130,000 đ
Casio SA-77
(0 đánh giá)
1,640,000đ1,770,000đ
KM

Giảm 2,380,000 đ
Casio PX-S1000
(0 đánh giá)
16,000,000đ18,380,000đ
KM

Giảm 30,000,000 đ
Casio GP-500
(0 đánh giá)
90,000,000đ120,000,000đ
KM

Giảm 5,500,000 đ
Casio AP-470
(0 đánh giá)
24,000,000đ29,500,000đ
KM

Giảm 2,830,000 đ
Roland LX-705
(0 đánh giá)
55,000,000đ57,830,000đ
KM

Giảm 4,760,000 đ
Roland RP-30
(0 đánh giá)
15,000,000đ19,760,000đ
KM

Giảm 9,620,000 đ
Roland RP-501R
(0 đánh giá)
25,500,000đ35,120,000đ
KM

Giảm 7,900,000 đ
Roland LX706
(0 đánh giá)
105,000,000đ112,900,000đ
KM

Roland RP-701
(0 đánh giá)
34,090,000đ
KM

Giảm 2,900,000 đ
Kawai KDP-70B
(0 đánh giá)
19,000,000đ21,900,000đ
KM

0% Trả góp
Kawai K-300
(0 đánh giá)
172,000,000đ
KM

Giảm 5,000,000 đ
Kohler & Campbell KC121MD
(0 đánh giá)
88,000,000đ93,000,000đ
KM

Giảm 13,000,000 đ
Kohler & Campbell KIG50D
(0 đánh giá)
220,000,000đ233,000,000đ
KM

Giảm 9,976,000 đ
Samick JS118D
(0 đánh giá)
65,000,000đ74,976,000đ
KM

Giảm 1,300,000 đ
Takamine GD71CE
(0 đánh giá)
11,000,000đ12,300,000đ
KM

Giảm 460,000 đ
Tanglewood TWCR D
(0 đánh giá)
2,600,000đ3,060,000đ
KM

Giảm 1,140,000 đ
Takamine GD93CE
(0 đánh giá)
13,000,000đ14,140,000đ
KM

Giảm 5,220,000 đ
 Taylor 410CE
(0 đánh giá)
64,500,000đ69,720,000đ
KM

Giảm 6,720,000 đ
Taylor 416CE
(0 đánh giá)
63,000,000đ69,720,000đ
KM

Giảm 4,150,000 đ
 Taylor 310CE
(0 đánh giá)
53,500,000đ57,650,000đ
KM

Giảm 266,000 đ
Suzuki SDG-6NL
(0 đánh giá)
2,800,000đ3,066,000đ
KM

Giảm 770,000 đ
Takamine GD51CE
(0 đánh giá)
10,000,000đ10,770,000đ
KM

Giảm 70,000 đ
Pedal Soundking AL303
(0 đánh giá)
290,000đ360,000đ
KM

Giảm 110,000 đ
Pedal Soundking AL304
(0 đánh giá)
410,000đ520,000đ
KM

Giảm 60,000 đ
Pedal Soundking AL308
(0 đánh giá)
210,000đ270,000đ
KM

Giảm 590,000 đ
Soundking KG08
(0 đánh giá)
4,400,000đ4,990,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ050-5M
(0 đánh giá)
200,000đ230,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ051-5M
(0 đánh giá)
200,000đ230,000đ
KM

Giảm 18,000 đ
Soundking BJJ289-3M
(0 đánh giá)
140,000đ158,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking BJJ318-3M
(0 đánh giá)
160,000đ190,000đ
KM

Giảm 20,000 đ
Soundking BJJ322-3M
(0 đánh giá)
180,000đ200,000đ
KM

Giảm 20,000 đ
Soundking BJJ332-3M
(0 đánh giá)
170,000đ190,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Soundking BXJ062-5M
(0 đánh giá)
230,000đ263,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Soundking BXX020-5M
(0 đánh giá)
230,000đ263,000đ
KM

Giảm 400,000 đ
M-AUDIO AIR192X4
(0 đánh giá)
2,900,000đ3,300,000đ
KM

Giảm 600,000 đ
M-Audio BX8-D3
(0 đánh giá)
4,000,000đ4,600,000đ
KM

Giảm 5,080,000 đ
TASCAM DP-32SD
(0 đánh giá)
13,200,000đ18,280,000đ
KM

Giảm 1,260,000 đ
TASCAM DR-22WL
(0 đánh giá)
4,000,000đ5,260,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Cordial EY-3-WPP
(0 đánh giá)
260,000đ290,000đ
KM

Giảm 500,000 đ
M-Audio Oxygen 49 IV
(0 đánh giá)
3,900,000đ4,400,000đ
KM

Giảm 960,000 đ
Rode NT2-A
(0 đánh giá)
8,800,000đ9,760,000đ
KM

Giảm 620,000 đ
Rode NT1-A
(0 đánh giá)
5,600,000đ6,220,000đ
KM

Giảm 910,000 đ
Tascam DR-05X
(0 đánh giá)
3,200,000đ4,110,000đ
KM

Giảm 170,000 đ
Tascam TM-82
(0 đánh giá)
930,000đ1,100,000đ
KM

Giảm 350,000 đ
Tascam TM-70
(0 đánh giá)
1,850,000đ2,200,000đ
KM

Giảm 1,300,000 đ
Sennheiser XSW-1-835
(0 đánh giá)
9,200,000đ10,500,000đ
KM

Giảm 2,000,000 đ
Sennheiser XSW-1-825-Dual...
(0 đánh giá)
14,400,000đ16,400,000đ
KM

Giảm 590,000 đ
AUDIX A145
(0 đánh giá)
3,400,000đ3,990,000đ
KM

Giảm 500,000 đ
AUDIX OM3S
(0 đánh giá)
3,000,000đ3,500,000đ
KM

Giảm 700,000 đ
AUDIX VX5
(0 đánh giá)
5,700,000đ6,400,000đ
KM

M-AUDIO BX4PAIRBT
(0 đánh giá)
4,400,000đ
KM

FENDER® ACOUSTICS MINI ST...
(0 đánh giá)
530,000đ
KM

Giảm 1,880,000 đ
Pearl Roadshow 584C/C
(0 đánh giá)
7,540,000đ9,420,000đ
KM

Giảm 2,330,000 đ
Roadshow RS585C/C
(0 đánh giá)
9,330,000đ11,660,000đ
KM

Giảm 900,000 đ
Trống Pearl DMP925SP/C
(0 đánh giá)
17,020,000đ17,920,000đ
KM

Giảm 5,560,000 đ
Pearl DMP943XP/C228
(0 đánh giá)
8,470,000đ14,030,000đ
KM

Giảm 85,000 đ
Soundking DD028
(0 đánh giá)
650,000đ735,000đ
KM

Giảm 64,000 đ
Soundking DE034
(0 đánh giá)
230,000đ294,000đ
KM

Giảm 80,000 đ
Soundking DF052
(0 đánh giá)
700,000đ780,000đ
KM

Giảm 55,000 đ
Soundking DG062
(0 đánh giá)
470,000đ525,000đ
KM

Giảm 47,000 đ
Soundking DH007
(0 đánh giá)
300,000đ347,000đ
KM

Giảm 145,000 đ
Soundking SF610
(0 đánh giá)
380,000đ525,000đ
KM

Giảm 30,000 đ
Soundking SIP105
(0 đánh giá)
180,000đ210,000đ
KM

Giảm 410,000 đ
TASCAM US-2X2HR
(0 đánh giá)
3,550,000đ3,960,000đ
KM

Giảm 580,000 đ
TASCAM US-4X4HR
(0 đánh giá)
4,900,000đ5,480,000đ
KM

Giảm 240,000 đ
Pearl D-930
(0 đánh giá)
2,180,000đ2,420,000đ
KM

Giảm 180,000 đ
Pearl D-790
(0 đánh giá)
1,590,000đ1,770,000đ
KM

Giảm 350,000 đ
Pearl H-930
(0 đánh giá)
3,120,000đ3,470,000đ
KM

Giảm 260,000 đ
Pearl H-830
(0 đánh giá)
2,320,000đ2,580,000đ
KM

Giảm 190,000 đ
Pearl S-930
(0 đánh giá)
1,760,000đ1,950,000đ
KM

Giảm 550,000 đ
Hardware HWP-930D
(0 đánh giá)
10,410,000đ10,960,000đ
KM

Giảm 210,000 đ
Pearl S-930D
(0 đánh giá)
1,940,000đ2,150,000đ
KM

Giảm 210,000 đ
Pearl C-930
(0 đánh giá)
1,920,000đ2,130,000đ
KM

Giảm 650,000 đ
Pedal P-932
(0 đánh giá)
5,860,000đ6,510,000đ
KM

Giảm 2,680,000 đ
Zildjian KCSP4681
(0 đánh giá)
24,170,000đ26,850,000đ
KM

Giảm 320,000 đ
ZILDJIAN ILH18C
(0 đánh giá)
2,910,000đ3,230,000đ
KM

Giảm 280,000 đ
ZILDJIAN ILH16C
(0 đánh giá)
2,520,000đ2,800,000đ
KM

Giảm 990,000 đ
Zildjian PLZ4PK
(0 đánh giá)
4,000,000đ4,990,000đ
KM

Giảm 1,390,000 đ
Zildjian LV468
(0 đánh giá)
7,890,000đ9,280,000đ
KM

Giảm 1,600,000 đ
Zildjian LV38
(0 đánh giá)
4,300,000đ5,900,000đ
KM

Giảm 2,640,000 đ
Zildjian KC0801W
(0 đánh giá)
23,740,000đ26,380,000đ
KM

Giảm 2,660,000 đ
Zildjian K0800
(0 đánh giá)
23,960,000đ26,620,000đ
KM

Giảm 1,750,000 đ
Zildjian ILHPRO
(0 đánh giá)
9,910,000đ11,660,000đ
KM

Giảm 2,300,000 đ
Zildjian A20579-11
(0 đánh giá)
20,730,000đ23,030,000đ
KM

Giảm 630,000 đ
Zildjian S390
(0 đánh giá)
12,010,000đ12,640,000đ
KM

Giảm 3,420,000 đ
Zildjian ZBTP390-A
(0 đánh giá)
6,610,000đ10,030,000đ
KM

Giảm 1,870,000 đ
 Blackstar SONNET 60 BLAC...
(0 đánh giá)
8,800,000đ10,670,000đ
KM

Giảm 1,870,000 đ
 Blackstar SONNET 60 BLON...
(0 đánh giá)
8,800,000đ10,670,000đ
KM

Giảm 2,690,000 đ
BLACKSTAR SONNET 120
(0 đánh giá)
12,000,000đ14,690,000đ
KM

Giảm 60,000 đ
Fender 350l Stainless Ste...
(0 đánh giá)
100,000đ160,000đ
KM

Giảm 60,000 đ
350R STNLS STL BALL END 1...
(0 đánh giá)
100,000đ160,000đ
KM

Giảm 2,690,000 đ
Blackstar SONNET 120 BLON...
(0 đánh giá)
12,000,000đ14,690,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
Blackstar FLY 3 Acoustic
(0 đánh giá)
1,780,000đ2,150,000đ
KM

Giảm 540,000 đ
Blackstar Fly 3 Bluetooth
(0 đánh giá)
2,100,000đ2,640,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Giảm 370,000 đ
BlackStar Fly 3 Mini Guit...
(0 đánh giá)
1,780,000đ2,150,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
BlackStar Fly Vintage 3 M...
(0 đánh giá)
1,780,000đ2,150,000đ
KM

Giảm 420,000 đ
Blackstar FLY 3 Sugar Sku...
(0 đánh giá)
1,900,000đ2,320,000đ
KM

Giảm 370,000 đ
Blackstar Fly3 Bass
(0 đánh giá)
1,780,000đ2,150,000đ
KM

Giảm 620,000 đ
Blackstar Fly Pack
(0 đánh giá)
2,400,000đ3,020,000đ
KM

Miễn phí vận chuyển HCM, Hà Nội

Giảm 620,000 đ
Blackstar Fly Pack Vintag...
(0 đánh giá)
2,400,000đ3,020,000đ
KM

Giảm 170,000 đ
Blackstar Fly 103
(0 đánh giá)
730,000đ900,000đ
KM

Giảm 670,000 đ
 FISHMAN PRO-LBT-EU5
(0 đánh giá)
9,200,000đ9,870,000đ
KM

Giảm 220,000 đ
Blackstar Debut 10E Bronc...
(0 đánh giá)
1,960,000đ2,180,000đ
KM

Giảm 95,000 đ
D'ADDARIO EZ910-EJ26
(0 đánh giá)
199,000đ294,000đ
KM

Giảm 160,000 đ
Deviser EC4020NAT
(0 đánh giá)
1,440,000đ1,600,000đ
KM

Giảm 400,000 đ
M-Audio BX3
(0 đánh giá)
2,600,000đ3,000,000đ
KM

Giảm 140,000 đ
Tascam TH-02
(0 đánh giá)
800,000đ940,000đ
KM

Giảm 300,000 đ
Sennheiser HD200PRO
(0 đánh giá)
1,900,000đ2,200,000đ
KM

Giảm 350,000 đ
Sennheiser HD280PRO
(0 đánh giá)
2,950,000đ3,300,000đ
KM

Giảm 300,000 đ
AUDIX OM2S
(0 đánh giá)
2,500,000đ2,800,000đ
KM

Giảm 31,000 đ
Soundking SML200
(0 đánh giá)
200,000đ231,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Remo BE-0310-00
(0 đánh giá)
310,000đ343,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Remo BA-0110-00
(0 đánh giá)
310,000đ343,000đ
KM

Giảm 42,000 đ
Remo BE-0113-00
(0 đánh giá)
330,000đ372,000đ
KM

Giảm 40,000 đ
Remo BD-0114-00
(0 đánh giá)
360,000đ400,000đ
KM

Giảm 42,000 đ
Remo BD-0113-00
(0 đánh giá)
330,000đ372,000đ
KM

Giảm 40,000 đ
Remo BA-0114-00
(0 đánh giá)
350,000đ390,000đ
KM

Giảm 42,000 đ
Remo BA-0113-00
(0 đánh giá)
330,000đ372,000đ
KM

Giảm 33,000 đ
Remo BA-0112-00
(0 đánh giá)
330,000đ363,000đ
KM

Giảm 40,000 đ
Remo BE-0114-00
(0 đánh giá)
360,000đ400,000đ
KM

Giảm 120,000 đ
Remo BE-0310-CT-BU
(0 đánh giá)
270,000đ390,000đ
KM

Giảm 130,000 đ
Remo BE-0312-CT
(0 đánh giá)
290,000đ420,000đ
KM

Giảm 140,000 đ
Remo BE-0314-CT
(0 đánh giá)
320,000đ460,000đ
KM

Giảm 160,000 đ
Remo BE-0316-CT
(0 đánh giá)
360,000đ520,000đ
KM