Dây đàn Guitar

fender 3150
(0)
260,000đ
Fender 130
(0)
290,000đ
Fender 100
(0)
210,000đ
fender 70CL 80/20
(0)
160,000đ
fender 70L 80/20
(0)
160,000đ
Elixir 11000
(0)
360,000đ
Elixir 11025
(1)
360,000đ
Elixir 11050
(0)
360,000đ
Elixir 19002
(1)
290,000đ
Elixir 19027
(0)
290,000đ
Elixir 19052
(0)
290,000đ
Elixir 12002
(0)
270,000đ
Elixir 19077
(0)
290,000đ
Elixir 12027
(0)
270,000đ
Elixir 12052
(0)
270,000đ
Elixir 12077
(1)
270,000đ